REGULAMIN

platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę PortalMorski.pl Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, adres e-mail: crewing@portalmorski.pl, nr tel. (58) 667 70 58, NIP: 5840203765 , REGON: 190586840, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154544.
 2. Definicje:
  • a) Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Crewingowej w ramach Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl,
  • b) Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną crewing.portalmorski.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
  • c) Platforma Crewingowa – Zbiór podstron Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl, dostępnych pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi prowadzenia Konta Agencji pracy oraz prowadzenia konta Marynarza,
  • d) Usługodawca – firma PortalMorski.pl Sp. z o.o., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, adres e-mail: crewing@portalmorski.pl, nr tel. (58) 667 70 58, NIP: 5840203765, REGON: 190586840, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154544,
  • e) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,
  • f) Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
  • g) Agencja pracy – Agencja pracy poszukująca kandydatów na pracowników za pośrednictwem Platformy Crewingowej w ramach Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl
  • h) Marynarz – osoba zajmująca się zawodowo pracą na morzu i pracami podobnymi, poszukująca zatrudnienia za pośrednictwem Platformy Crewingowej w ramach Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl,
  • i) Procedura rejestracyjna – procedura umożliwiająca otrzymanie loginu oraz hasła koniecznego do korzystania z usług dostępnych na Platformie Crewingowej w ramach Serwisu.
  • j) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą na warunkach niniejszego Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
  • k) Konto Agencji pracy – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę – Agencję pracy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz za pomocą którego Usługodawca uzyskuje dostęp do bazy aplikacji marynarskich oraz możliwość dodawania ogłoszeń o poszukiwanych Marynarzach.
  • l) Konto Marynarza – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę – Marynarza, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, oraz za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do ofert pracy, szczegółowych informacji dot. Agencji pracy, jak również uzyskuje możliwości złożenia aplikacji za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawcy.
  • m) Usługa prowadzenia Konta Agencji pracy – świadczenie polegające na odpłatnym umożliwieniu prowadzenia konta dla usługobiorcy – Agencji pracy na Platformie Crewingowej w ramach Serwisu internetowym Usługodawcy.
  • n) Usługa prowadzenia konta Marynarza– świadczenie polegające na odpłatnym umożliwieniu prowadzenia konta dla Usługobiorcy na Platformie Crewingowej w ramach Serwisu internetowym Usługodawcy.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych  osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności

§2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis crewing.portalmorski.pl, niezbędny jest komputer (lub inne urządzenie tego typu) oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy na Platformie Crewingowej w ramach Serwisu internetowego, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 3. Korzystanie z usług Platformy Crewingowej w ramach Serwisu podlega opłacie. Z chwilą uiszczenia płatności za korzystanie z usług zostaje zawarta umowa pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą na świadczenie usług podlegających opłacie.
 4. Zawierając Umowę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca, będący konsumentem żąda uruchomienia usługi natychmiast po opłaceniu zamówienia (usługa zostaje rozpoczęta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co oznacza że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na podst. art. 38 pkt 13 ustawy o prawie konsumenta (Dz. U. dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827)
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Crewingowej w ramach Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.
 8. Treści dostarczane przez Usługobiorców nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem Platformy Crewingowej w ramach Serwisu oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Platformy Crewingowej w ramach Serwisu lub jej poszczególnych elementów dla Usługobiorcy, w przypadku:
  • a) naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa oraz/lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  • b) w przypadku działania przez Usługobiorcę Platformy Crewingowej w ramach Serwisu na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców;
 11. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  • a) treść materiałów zamieszczanych przez użytkowników Platformy Crewingowej w ramach Serwisu,
  • b) utratę danych zamieszczonych na stronach Platformy Crewingowej w ramach Serwisu,
  • c) niedostępność Platformy Crewingowej w ramach Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych – a niżeli Właściciel – podmiotów,
  • d) skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług Platformy Crewingowej w ramach serwisu,
  • e) przerwy w dostępie do Platformy Crewingowej w ramach Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  • f) szkody poniesione przez użytkowników Platformy Crewingowej w ramach Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  • g) problemy techniczne związane z korzystaniem z Platformy Crewingowej w ramach Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA AGENCJI PRACY

 1. W celu uruchomienia Usługi prowadzenia Konta Agencji Pracy, Usługobiorca – Agencja pracy powinien skontaktować się z usługodawcą osobiście, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA KANDYDATA NA PRACOWNIKA

 1. Korzystanie z Usługi prowadzenia Konta Marynarza wymaga przejścia Procedury rejestracyjnej poprzez podanie adresu e-mail, wyboru czasu trwania usługi oraz uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie crewing.portalmorski.pl.
 2. Zarejestrowany Usługobiorca – Marynarz otrzymuje login i hasło przesłane drogą mailową na podany w toku Procedury rejestracyjnej adres umożliwiający, po dokonaniu opłaty dostęp do Konta Marynarza, za pośrednictwem Platformy Crewingowej w ramach Serwisu internetowego Usługodawcy.

§5. WARUNKI REZYGNACJI Z USŁUG SERWISU

 1. Rozwiązanie umowy na zakupione usługi następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została ona zawarta przez Usługobiorcę.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta).

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może kierować do Usługodawcy wszelkie pytania, zastrzeżenia oraz zgłoszenia błędów dot. Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl poprzez pocztę elektroniczną na adres crewing@portalmorski.pl.
 2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres crewing@portalmorski.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego  adres poczty elektronicznej.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego crewing.portalmorski.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub korzystanie z usługi bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Platformy Crewingowej w ramach Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami, w stosunku do których Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Regulamin obowiązuje od: 25.05.2018.